Диспетчер: 8 (395) 52-51-10, Аварийная служба после 17-00   8-924-631-00-04

5. می توانید با کلیک بر روی دریافت کارنامه، محتویات و نمرات آزمون خود را مشاهده نمایید. ماده۴۹ـ هیأت مدیره شرکت، نماینده صاحب سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای فرعی تابعه و شرکتهای وابسته به شرکت می باشد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتهای مذکور را بر عهده دارد. شرکت پگوپکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخلناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی رابرداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزانعادلانهای جبران نماید. در صورتی که در جلسهی مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرضحال او ابطال گردد، تجدید عرضحال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد. A​rticle was created ​with G SA᠎ Con​tent Generator Dem᠎oversion !

ثبت شرکت تعاونی

در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد ادارهی ثبت آن را نزد دفتر محکمهای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد. در صورتی که محکمه، قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عدهای از خوانندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد. هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیلهی وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند.

فرق ثبت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

شما در ابتدا باید شریک مناسبی را انتخاب نمایید. پایگاه اینترنتی فوق الذکر یکی از روش ها جهت استعلام شرکت با شماره ثبت شرکت می باشد.پس از آن که وارد سامانه شدید می توانید یکی از سه قلم اطلاعاتی اعم از شناسه ملی،شماره ثبت و نام شخصیت می توانید را انتخاب و جهت استعلام اقدام کنید. در این فرم اطلاعات مالک برند که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مدارک لازم برای ثبت برند و اطلاعات و توصیف برند باید وارد شود. این تحولات باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مردم نیز گردیده است و به همین دلیل روش نوین ثبت شرکت، جایگزین روش سنتی شده است. هرکس سرمایه بیشتری دارد رای بالاتری نیز دارد در نتیجه مسئولیت بالاتری نسبت به قروض و دیون دارد. ماده۶۸ ـ میزان استهلاک نسبت به انواع دار ا یی های شرکت طبق معیارهای متداول در صنعت نفت به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین و پس از تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک محاسبه و اعمال حساب است. دیونی که شرکت بابت شرکتهای فرعی تابعه تضمین کرده است باید با قید مبلغ در صورتهای مالی درج شود. ماده۶۷ ـ در تنظیم صورتهای مالی هر سال باید همان رویه های حسابداری که در سال مالی قبل به کار رفته است رعایت شود.

مشاوره ثبت شرکت

شایان ذکر است، موسسات و تعاونی ها به هنگام ثبت از پرداخت حق تعیین نام که مبلغ چهار هزار تومان است معاف می باشند. هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به ادارهی ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد. ادارهی ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیهی اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و شمارهای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامهها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصلهی سی روز منتشر خواهد شد. اشخاصی که اختیارات به آنها تفویض شده نیز مسؤول می باشند. ماده۷۶ـ حق برداشت از حسابهای شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت می باشد که حسب ضرورت می توانند حق امضای خود را بنا به تشخیص به کارکنان ذی صلاح در شرکت تفویض نمایند در این صورت مقام تفویض کننده و تفویض شونده مستقلاً مسؤول می باشند.

Рубрики: Без рубрики